НАЧАЛЕН ЕТАП - I - IV КЛАС

НАЧАЛЕН ЕТАП - I - IV КЛАС

НАЧАЛЕН ЕТАП - I - IV КЛАС

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

3 КЛАС

 

 1. Как ще се обърнете към непознат възрастен човек?

                       а/ Дай ми, ако обичаш списанието!

                       б/ Ей, я ми подайте списанието!

                       в/ Ако обичате, подайте ми списанието!

 

 1. Какво е по вид изречението:Утре ела у нас!

                     а/ въпросително

                     б/ подбудително

                     в/ възклицателно

 

 1. Как можем да изтълкуваме пословицата „Сговорна дружина планина повдига” ?

                а/ Всяка дружина трябва да повдига планина

                б/ Задружните хора успяват и при най-трудните задачи

                в/ Планината не може да се повдига от хора, дори да са задружни

 

 1. Как се нарича кратка поучителна история, която завършва с поука?

                      а/ мит

                      б/ басня

                      в/ комикс

 

 1. В кой ред изброените думи са сродни?

                      а/ разговор, разходка, разказ

                      б/ учебник, ученик, учен

                      в/ хубав, красив, чаровен

 

 1. В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род?

                  а/ мъже, язовири, прозорци

                  б/ маси, деца, бащи

                  в/ плодове, чаши, куче

 

 1. На кой ред са написани само прилагателни от среден род?

                 а/ лошо, добро, червено

                 б/ хубава, черно, горещ

                 в/ старо, зимна, гладен

 

 1. В коя дума е допусната правописна грешка?

                а/ истина

                б/ история

                в/ ископ

 

 1. Коя от думите НЕ съдържа представка под?

                  а/ подстрижа

                  б/ подостря

                  в/ подобен

 

 

 1.  Коя от думите НЕ е образувана с наставка тел?

                  а/ хотел

                  б/ строител

                  в/ спасител

 

 1.  Думата млекар се състои от:

                 а/ представка и корен

                 б/ корен и наставка

                 в/ представка, корен, наставка

 

 1.  Коя част от думите отключвам и заключвам ги прави противоположни по значение?

                 а/ представката

                 б/ коренът

                 в/ наставката

 

 1.  Глаголът мигам  е образуван:

                 а/ без наставка

                 б/ с наставка -гам

                 в/ с наставка –ам

 

 1.  На кой ред думата е написана правилно?

                 а/ изтрел

                 б/ истрел

                 в/ изстрел

 

 1.  Как е образувано съществителното разрушител?

                 а/ разруши + тел

                 б/ раз + рушител

                 в/ раз + руши + тел

 

 1. Коя от думите НЕ съдържа наставка?

                 а/ пчелар

                 б/ стъклар

                 в/ пожар

 

 1.  Коя дума ще използвате, за да проверите правописа на думата ръка?

                 а/ ръце

                 б/ ръкав

                 в/ ръчен

 

 1. Колко съгласни звука има в думата нощта?

                 а/ три

                 б/ четири

                 в/ пет

 

 1.  Колко звука съдържа думата поща?

                 а/ четири

                 б/ пет

                 в/ шест

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

3 КЛАС

 

 1. Как ще се обърнете към непознат възрастен човек?

                       а/ Дай ми, ако обичаш списанието!

                       б/ Ей, я ми подайте списанието!

                       в/ Ако обичате, подайте ми списанието!

 

 1. Какво е по вид изречението:Утре ела у нас!

                     а/ въпросително

                     б/ подбудително

                     в/ възклицателно

 

 1. Как можем да изтълкуваме пословицата „Сговорна дружина планина повдига” ?

                а/ Всяка дружина трябва да повдига планина

                б/ Задружните хора успяват и при най-трудните задачи

                в/ Планината не може да се повдига от хора, дори да са задружни

 

 1. Как се нарича кратка поучителна история, която завършва с поука?

                      а/ мит

                      б/ басня

                      в/ комикс

 

 1. В кой ред изброените думи са сродни?

                      а/ разговор, разходка, разказ

                      б/ учебник, ученик, учен

                      в/ хубав, красив, чаровен

 

 1. В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род?

                  а/ мъже, язовири, прозорци

                  б/ маси, деца, бащи

                  в/ плодове, чаши, куче

 

 1. На кой ред са написани само прилагателни от среден род?

                 а/ лошо, добро, червено

                 б/ хубава, черно, горещ

                 в/ старо, зимна, гладен

 

 1. В коя дума е допусната правописна грешка?

                а/ истина

                б/ история

                в/ ископ

 

 1. Коя от думите НЕ съдържа представка под?

                  а/ подстрижа

                  б/ подостря

                  в/ подобен

 

 

 1.  Коя от думите НЕ е образувана с наставка тел?

                  а/ хотел

                  б/ строител

                  в/ спасител

 

 1.  Думата млекар се състои от:

                 а/ представка и корен

                 б/ корен и наставка

                 в/ представка, корен, наставка

 

 1.  Коя част от думите отключвам и заключвам ги прави противоположни по значение?

                 а/ представката

                 б/ коренът

                 в/ наставката

 

 1.  Глаголът мигам  е образуван:

                 а/ без наставка

                 б/ с наставка -гам

                 в/ с наставка –ам

 

 1.  На кой ред думата е написана правилно?

                 а/ изтрел

                 б/ истрел

                 в/ изстрел

 

 1.  Как е образувано съществителното разрушител?

                 а/ разруши + тел

                 б/ раз + рушител

                 в/ раз + руши + тел

 

 1. Коя от думите НЕ съдържа наставка?

                 а/ пчелар

                 б/ стъклар

                 в/ пожар

 

 1.  Коя дума ще използвате, за да проверите правописа на думата ръка?

                 а/ ръце

                 б/ ръкав

                 в/ ръчен

 

 1. Колко съгласни звука има в думата нощта?

                 а/ три

                 б/ четири

                 в/ пет

 

 1.  Колко звука съдържа думата поща?

                 а/ четири

                 б/ пет

                 в/ шест