Инструктаж за ученика по време на пандемия

Инструктаж за ученика по време на пандемия

Инструктаж за ученика по време на пандемия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ДОЛНО КАМАРЦИ 2137, ОБЩ. ГОРНА  МАЛИНА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

                                                                                                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ:............

                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР:....................

/Мая Димова/

 

ИНСТРУКТАЖ

НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

 

 

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Носене на лични предпазни средства (маски).

Носенето на маска е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,

коридори, санитарни възли, учителска стая, стая за хранене) – за всички ученици;

 • Носенето на маска в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и са съгласно действащи здравни правила

общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между

паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

 • Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.
 • Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;
 • Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
 • защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на предната част;
 • След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;

 

 • Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни;

 

 1. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при посещение на санитарните помещения, по време на междучасията и организирания отдих;
 2.  Да не споделят общи предмети или храна;
 3. Да спазват необходимата дистанция по време на хранене;
 4. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда);
 5. Стриктно спазване на лична хигиена.
 • Старателно измиване на ръцете:
 • когато са видимо замърсени;
 • след кихане или кашляне;
 • преди, по време и след приготвяне на храна;
 • преди хранене;
 • след ползване на тоалетна;
 • след досег с животни;
 • при непосредствена грижа за болен.

Ръцете се мият 20 секунди със сапун.

 • При невъзможност за измиване , се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите;

Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.