Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

През 2018/2019 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. 

Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по български език и литература, математика, обществени и природни науки. Фокусът на проекта е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

И през настоящата 2020-2021 учебна година ОУ „Отец Паисий“ ще продължи да работи по проекта, за да няма пропуски в знанията на учениците. Стартиране – през месец октомври 2020 г.

Платформа на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/