Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

През учебната 2021-2022 година се организира
Самостоятелна форма на обучение за лица навършили 16 годишна възраст в начален и прогимназиален етап.
Необходими документи:
1.    Заявление -  попълва се на място
2.    Удостоверение за завършен клас 
3.    Лична карта (след сверяване на данните, документа се връща на притежателя)